Land ownership in Kosciusko Township, Day County, South Dakota (1997).


 LNAME      FNAME       TOWNSHIP SECTIO 
  -------------- ----------------- -------- ------ 

  ANDERSON    COYLA       KOS.   24   
  BARRY      THOMAS       KOS.   31   
  BEALS      RICHARD      KOS.   15   
  BELL      LUCILLE      KOS.   2N   
  BLOCK      MARTIN       KOS.   32   
  BLOCK      FAMILY       KOS.   35   
  BLOCK      CARL        KOS.   3S   
  BLOCK      DENNIS       KOS.   4S   
  BOIK      RONALD       KOS.   30   
  BOIK      ERNEST       KOS.   32   
  CAMPBELL    HARRY       KOS.   22   
  CHEKPA     PAUL        KOS.   23   
  CIRCLE4     RANCH,       KOS.   29   
  COUNTY     DAY        KOS.   36   
  DARGATZ     DICK        KOS.   26   
  DARGATZ     DICK        KOS.   4S   
  EWALT      DANIEL       KOS.   12W  
  EWALT      KENNETH      KOS.   36   
  FINNESAND    HARLAN       KOS.   12E  
  FISHER     DELBERT      KOS.   25   
  FLOE      PETER       KOS.   2N   
  FLOE      PETER       KOS.   3N   
  FLOE      PETER       KOS.   4S   
  FORD      GLEN        KOS.   28   
  GARY      DOUGLAS      KOS.   20   
  GERMAN     HENRY       KOS.   13E  
  GERMAN     ROBERT       KOS.   13E  
  GOLLNICK    PHILIP       KOS.   33   
  GOLLNICK    PHILIP       KOS.   36   
  GOODELK     ELIZABETH     KOS.   17   
  GOODELK     ELIZ        KOS.   21   
  GRAJCZYK    FRANCES      KOS.   1E   
  GRONKE     JACOB       KOS.   33   
  GRONKE     JACOB,JR.     KOS.   34   
  GRONKE     JACOB,JR      KOS.   36   
  GRUBA      NORBERT      KOS.   13E  
  GRUBA      VERNA       KOS.   23   
  GRUBY      DAVID       KOS.   14   
  GRUBY      EMIL        KOS.   23   
  GRUBY      DAVID       KOS.   24   
  GRUBY      HENRY       KOS.   26   
  GRUOY      STANLEY      KOS.   24   
  HANSON     ALDEN       KOS.   19   
  HELEY      GENEVIEVE     KOS.   8   
  HENDRICKSON   ELDON       KOS.   5N   
  HENNING     HELEN       KOS.   18   
  HENNING     RAYMOND      KOS.   19   
  HENNING     EUGENE       KOS.   20   
  HENNING     JOHN        KOS.   20   
  HENNING     RAYMOND      KOS.   20   
  HENNING     JOHN        KOS.   29   
  HENNING     RAYMOND      KOS.   32   
  HENNING     JOHN        KOS.   5N   
  HEPAN      HENRY       KOS.   25   
  HEPAN      MARTHA       KOS.   25   
  HEPAN      SIMON       KOS.   25   
  HEPAN      SOPHIA       KOS.   25   
  HOFFMAN     R.         KOS.   27   
  HOLMAN     THOMAS       KOS.   30   
  IRONSTAR    WILLIAM      KOS.   4S   
  JARMAN     MARGIE       KOS.   4N   
  JASKULKA    WILLIAM      KOS.   15   
  JASKULKA    WILLIAM      KOS.   25   
  JASPERS     ROSEMARY      KOS.   3N   
  JASPERS     KEVIN       KOS.   6N   
  KAMPA      KENNETH      KOS.   36   
  KOSTRZEWA    KENNETH      KOS.   15   
  KULESA     LOUIS       KOS.   11   
  KULESA     R.E.        KOS.   12W  
  KULESA     PATRICK      KOS.   14   
  KULESA     JAMES       KOS.   16   
  KULESA     LOUIS       KOS.   16   
  KULESA     ROGER       KOS.   18   
  KULESA     LADISIUS      KOS.   24   
  KULESA     PATRICK      KOS.   25   
  KULESA     LADISIUS      KOS.   26   
  KULESA     JAMES       KOS.   28   
  KULESA     ROGER       KOS.   3N   
  KULESA     FRANK       KOS.   7   
  KULESA     JOSEPH       KOS.   7   
  KULESA     ROGER       KOS.   7   
  KULESA     ROGER       KOS.   9   
  KURKOWSKI    BENEDICT      KOS.   25   
  KURKOWSKI    STEVEN       KOS.   32   
  KURKOWSKI    BENNIE       KOS.   36   
  KURKOWSKI    RICHARD      KOS.   55   
  KUROWSKI    PHILIP       KOS.   33   
  LEWANDOWSKI   LETHA       KOS.   19   
  LEWANDOWSKI   EDWIN       KOS.   21   
  LEWANDOWSKI   EDWIN       KOS.   21   
  LORENSON    JESSE       KOS.   35   
  MANXIA     XXX        KOS.   13E  
  MARK      LYDIA       KOS.   18   
  MINEAIEAGEWIN  XX         KOS.   3S   
  MINIAICAGIWIN  XX         KOS.   2S   
  MIOTKE     JOE        KOS.   27   
  OKROI      BENEDICT      KOS.   16   
  OKROI      ROMAN       KOS.   16   
  OKROI      ROMAN       KOS.   16   
  OKROI      BENEDICT      KOS.   17   
  OKROI      DIANE       KOS.   34   
  OKROI      ROMAN       KOS.   34   
  OKROI      BENEDICT      KOS.   6N   
  OPITZ      KENNETH      KOS.   12E  
  OPITZ      WAYNE       KOS.   13E  
  OPITZ      AMBROSE      KOS.   1E   
  OPITZ      AMBROSE      KOS.   1W   
  OPITZ      HARVEY       KOS.   4M   
  OWENS      RUTH        KOS.   34   
  PASZEK     EDWIN       KOS.   17   
  PASZEK     EDWIN       KOS.   6N   
  PASZEK     JAMES       KOS.   6N   
  PASZEK     EDWIN       KOS.   8   
  PRUSZINSKI   MARION       KOS.   15   
  PRUSZINSKI   MARION       KOS.   15   
  PRUSZINSKI   PETER       KOS.   25   
  PRUSZINSKI   PETER       KOS.   25   
  PRUSZINSKI   MARTIN       KOS.   36   
  PRUSZINSKI.   PETER       KOS.   36   
  RENNIE     WANDA       KOS.   15   
  RIX-LAND    CATTLE       KOS.   10   
  RIX-LAND    CATTLE       KOS.   35   
  ROBINSON    GERALD       KOS.   18   
  ROBINSON    CHARLES      KOS.   27   
  RONDELL     MARY        KOS.   28   
  RUMPCA     JOSEPH       KOS.   31   
  RUMPCA     THOMAS       KOS.   32   
  RUMPCA     THOMAS       KOS.   33   
  RUMPCA     THOMAS       KOS.   6N   
  RUMPZA     EUGENE       KOS.   21   
  SATTLER     ROGER       KOS.   8   
  SINGPIEL    STANLEY      KOS.   2N   
  SKAARHAUG    CLARA       KOS.   2N   
  SKAARHAUG    CLARA       KOS.   4N   
  SNAZA      J&K        KOS.   21   
  SNAZA      ALPHONSE      KOS.   27   
  SNAZA      KENNETH      KOS.   28   
  SNAZA      KENNETH      KOS.   28   
  STATE      SD         KOS.   15   
  STATE      SD         KOS.   22   
  STATE      SD         KOS.   25   
  STATE      SD         KOS.   26   
  STATE      SD         KOS.   30   
  STATE      SD         KOS.   34   
  STATE      SD         KOS.   55   
  STORLEY     INGVALD      KOS.   IW   
  TACANDUPA    XXX        KOS.   55   
  TANKASABICYE  ANNA        KOS.   15   
  TANKASABICYE  AMOS        KOS    15   
  TETANKAGINA   XXX        KOS.   30   
  TORNESS     GLE        KOS.   20   
  USA       FED        KOS.   15   
  VINCENT     DALE        KOS.   28   
  WAHPETON    TRIBE       KOS.   25   
  WAKANHDITOKCA  XX         KOS.   32   
  WASILK     DAVID       KOS.   34   
  WAXTE      RANTE       KOS.   23   
  WAXTEWIN    AMPETVA      KOS.   23   
  WIKA      JULIUS       KOS.   7